Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Ustroniu
Spółka z o.o.
43-450 Ustroń , ul. Marii Konopnickiej 23 b, Telefon: 508 265 110
KRS 0000140682 , NIP 548-23-14-508
Email:
Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych na rzecz Najemców
Zarządzenie nr 4 /2017
Zarządzenie nr 4 /2017

Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych na rzecz Najemców


Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
zarządza:

§1
Wprowadzić Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców
w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ustroniu ( dalej jako „TBS”).

§2
1. Przedmiotem sprzedaży może być wyłącznie samodzielny lokal mieszkalny
w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1892 ) – zwany dalej „lokalem” wraz z udziałem do gruntu w nieruchomości wspólnej, który TBS nabył w drodze aportu od Miasta Ustroń.
2. Lokal może być sprzedaży z pominięciem procedury przetargowej wyłącznie na rzecz obecnego najemcy.
3. Rozpoczęcie czynności zmierzających do sprzedaży lokalu następuje na pisemny wniosek najemcy, stanowiący żałącznik nr 1 do Regulaminu. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją zasad sprzedaży lokalu określonych w niniejszym Regulaminie oraz protokole rokowań.
4. W przypadku gdy lokal jest przedmiotem współnajmu warunkiem sprzedaży jest złożenie wniosku oraz zawarcie umowy sprzedaży przez wszystkich najemców.
5. Warunkiem sprzedaży lokalu jest brak zaległości ze strony najemcy z tytułu czynszu najmu oraz innych opłat ponoszonych na rzecz TBS.
6. Warunkiem sprzedaży lokalu na rzecz najemcy jest zaakceptowanie ceny sprzedaży ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
7. Zarząd TBS może obniżyć cenę lokalu ustaloną według zasad wskazanych w ust.6
o wartość nakładów poczynionych przez najemcę w lokalu. Wartość nakładów ustalana jest w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastrzeżeniem ust.8.
8. Cena sprzedaży uwzględniająca wartość poniesionych przez najemcę nakładów nie może być niższa od wartości lokalu ustalonej przy wnoszeniu tego lokalu aportem przez Miasto Ustroń do TBS ( wynikającej z aktu notarialnego ).
9. Sprzedaż lokalu następuje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
10. Koszty operatu szacunkowego lokalu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży ( aktu notarialnego ) oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi najemca.
11. Najemca jest zobowiązany do zapłaty TBS ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży.
12. Przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Najemca i TBS spisują protokół rokowań, który ustala warunki sprzedaży lokalu, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
13. W przypadku odstąpienia przez Najemcę od kupna lokalu jest on zobowiązany do zwrócenia TBS wszelkich poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem lokalu do sprzedaży, w szczególności kosztów sporządzenia operatu szacunkowego lokalu.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4
Zarządu Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Ustroniu Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
1. ………………………………….. Ustroń, dnia ..............................
Ustroń, dnia
2. ………………………………….
( imię i nazwisko najemcy )

………………………………….
…………………………………Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4
( adres zamieszkania )


Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-450 Ustroń
ul. Rynek 4Jako najemca/cy lokalu nr ……….. położonego w Ustroniu przy ul. ……………………. stanowiącego własność TBS w Ustroniu Sp. z o.o. zwracam/my się z prośbą o rozpoczęcie czynności zmierzających do sprzedaży lokalu na moją rzecz.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami sprzedaży lokali mieszkalnych określonymi w Regulaminie sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ustroniu wprowadzonym Zarządzeniem nr 4 Prezesa Zarządu z dnia 1 sierpnia 2017r., akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się do ich wykonania.
…………………………………..
( podpis )


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4
Zarządu Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Ustroniu Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 1 sierpnia 2017 r.

WZÓR
Protokół rokowań

spisany w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu, Rynek 4 w dniu ………………… w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr ………….. położonego w Ustroniu przy ul………………….. wraz z udziałem w części wspólnej gruntu


pomiędzy Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Ustroniu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Rynek 4, 43-450 Ustroń ( dalej jako „TBS” ) reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Przemysława Korcza,

a Najemcą …………………………. zam. w Ustroniu (43-450) przy ul. ………………

1) Przedmiotem rokowań jest sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr ………. położonego w Ustroniu przy ul………………… nr ……….. na rzecz aktualnego Najemcy/Najemców stanowiącego własność TBS, o powierzchni ………………….., zapisanego w księdze wieczystej nr ……………………………..Sądu Rejonowego w Cieszynie wraz z udziałem w wysokości …………………………… we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w części wspólnej gruntu, zwanego dalej „lokalem”.
2) Zgromadzenie Wspólnika TBS wyraziło zgodę na sprzedaż opisanego w pkt. 1 lokalu Uchwałą Nr ……………….. z dnia …………………. w sprawie ………………..
3) Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego ………………………. (uprawnienia nr …………….) operatem szacunkowym z dnia ………………….r. wartość prawa własności lokalu wraz z udziałem w wysokości …………………………… we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w części wspólnej gruntu wynosi ……………………..zł (słownie: ………………………………) Wartości te są wartościami nie uwzględniającymi zobowiązań z tytułu podatków.
4) Cena lokalu została ustalona na podstawie jego wartości określonej w operacie szacunkowym, o którym mowa w pkt. 3 i wynosi ……………………………… brutto (słownie: ………………………………….). / Cena lokalu została ustalona na podstawie jego wartości określonej w operacie szacunkowym, o którym mowa w pkt. 3 pomniejszonej o wartość nakładów określonych w operacie szacunkowym poczynionych przez Najemcę/ców w lokalu.
5) Najemca/Najemcy oświadczają, iż wyrażają zgodę na cenę w wysokości ………………………….. zł brutto (słownie: …………………….) o której mowa w pkt. 4 protokołu. Cena ta zawiera podatek VAT w wysokości ……….%/Cena ta stanowi cenę brutto z uwagi na okoliczność, iż sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
6) Najemca/Najemcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży, które wynoszą …………………..zł brutto (słownie: ……………………… brutto) za sporządzenie operatu szacunkowego lokalu oraz …………………... Koszty podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
7) TBS zobowiązuje się przenieść na Najemcę/Najemców prawo własności lokalu wraz z wraz z udziałem w wysokości …………………………… we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w części wspólnej gruntu, zaś Najemca/Najemcy zobowiązują się zapłacić TBS kwotę określoną w pkt 5 oraz koszty określone w pkt 6 protokołu.
8) Najemca/najemcy zobowiązuje się do zapłaty TBS ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży.
9) Niniejszy protokół stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
10) Koszty umowy notarialnej, wpisu do księgi wieczystej oraz obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ponosi Najemca/Najemcy.
11) Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego otrzymują:

1 egz. Najemca/Najemcy
1 egz. Kancelaria Notarialna
1 egz. a/a TBSNajemca/Najemcy TBS